Vedtekter for Hornnes Skoles Musikkorps

 

Vedtatt på årsmøtet 15.03.2018.

 

§ 1. Navn og organisasjon

 

(1) Korpsets navn er Hornnes Skoles Musikkorps.

 

(2) Korpset er stiftet 3. november 1958.

 

(3) Korpset står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund.

 

(4) Korpset følger gjeldende aldersbestemmelser i Norges Musikkorps Forbund i forhold til konkurranser.

 

§ 2. Formål og oppgaver

 

(1) Korpsets formål er å fremme musikantenes interesse for musikk, og ved det å medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

 

(2) Korpset skal sørge for opplæring av korpsmedlemmer i musikkteori, utvikle musikalske ferdigheter og samspill.

 

(3) Korpset skal arbeide for å fremføre god musikk på hjemstedet og ellers.

 

§ 3. Medlemskap

 

§ 3.1. Opptak av medlemmer

(1) Musikanter, deres foresatte og andre interesserte kan opptas som medlemmer etter skriftlig søknad.

 

(2) Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.

 

(3) Ved innmelding i musikkorpset blir man automatisk medlem i NMF. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMF.

 

§ 3.2. Forutsetning for medlemskap

 

(1) Alle medlemmer plikter å følge korpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

 

(2) Musikantene skal vise lydighet, og forplikter å rette seg etter de påbud og reglement som gis av dirigent, og/eller styret.

 

(3) Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Medlemskapsopplysninger gis videre for registrering i NMF medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

 

(4) Medvirkning i andre korps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter, kan tillates av styret. En forutsetning for deltakelse i andre korps er at medlemmet har fylt 15 år, og at forpliktelser overfor Hornnes skoles musikkorps overholdes i tilfelle arrangementskollisjoner.

 

(5) Medlemmets foresatte er ansvarlig for korpsets noter, instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset, slik at de ved uforsiktig behandling kan bli erstatningspliktig.

 

(6) Foresatte skal påse at musikantene møter til øvelser og tilstelninger.

 

 

 3.3. Rapporteringsplikt og kontingent

 

(1) Korpsets administrative år følger kalenderåret. Korpsets musikalske år følger skoleåret.

 

(2) Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent.

 

(3) Korpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

 

(4) Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31. desember.

 

§ 3.4. Utmeldinger

 

(1) Utmelding av medlemmer skal være skriftlig, og underskrevet av foresatte. Fratreden skal skje ved slutten av skoleåret. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmeldelsen kan godtas. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

 

§ 3.5. Suspensjon og eksklusjon

 

(1) Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet. Medlemmets foresatte skal først få anledning til å uttale seg.

 

(2) Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

 

(3) I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

 

(4) Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for NMF’s organ.

 

§ 4. Årsmøtet

 

§ 4.1. Status

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet.

 

§ 4.2. Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet

 

(1) Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars.

 

(2) Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles når flertallet i styret eller minst 1/3 av korpsets medlemmer krever det.

 

(3) Innkalling til ordinært og ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel.

 

(4) Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må fremsettes skriftlig og være styret i hende minst 8 dager før årsmøtet. Styret plikter å fremme saker som kommer inn i rett tid på årsmøtet.

 

(5) Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de sakene som er nevnt i kravet om slikt møte, og som er gjort kjent gjennom innkallingen.

 

§ 4.3. Representasjon, rettigheter og voteringer

 

(1) På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.

 

(2) Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

  • Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 18 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
  • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

(3) Følgende har tale - og forslagsrett:

  • Medlemmer som ikke er fylt 12 år.

(4) Følgende har talerett:

  • Representanter fra NMF
  • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

(5) Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

 

§ 4.4. Årsmøtets dagsorden

 

(1) Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling

3. Godkjenning av dagsorden

4. Valg av møteleder

5. Valg av møtesekretær

6. Valg av protokollunderskrivere

7. Utdeling av utmerkelser

8. Godkjenning av årsmelding

9. Godkjenning av regnskap

10. Saker fremmet av styre og medlemmer

11. Fastsettelse av planer, budsjett og kontingent

12. Valg

(1) Valgregler:

Leder                                       1 år

Kasserer                                  2 år

Note og Materialforvalter          2 år

Styremedlem                            2 år

(2) De som velges må være 12 år ved tiltredelse, ha gyldig medlemskap i NMF og sagt seg villige til å motta verv.

 

(3) Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

 

§ 5. Styret

 

§ 5.1. Sammensetning og konstituering

 

(1) Styret består av leder og minimum 3 styremedlemmer.

 

(2) I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige og praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.

 

(3) Varamann har stemmerett når styret ikke er fulltallig.

 

§ 5.2. Fullmakter

 

(1) Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

 

(2) Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

 

(3) Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere korpsets ansvar og aktiviteter ihht. vedtektene.

 

(4) Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.

 

(5) Styret er ansvarlig for korpsets midler.

 

§ 5.3. Innkalling til styremøter og beslutninger

 

(1) Styret innkalles når leder eller 3 av styrets medlemmer finner det nødvendig.

 

(2) Musikantenes tillitsvalgte møter som fullverdige styremedlemmer.

 

(3) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. I ikke fulltallige møter kan et styremedlem forlange saken forelagt et fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.

 

(4) Styrevedtak skal protokollføres og protokollene skal gjøres tilgjengelig for styrets medlemmer. Korpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

 

(5) Korpsets dirigent kan innkalles til styret uten stemmerett.

 

(6) Styrets leder har dobbeltstemme.

 

§ 5.4. Årsavslutning

 

(1) Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode.

 

§ 5.5 Personalansvar

 

(1) Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler.

 

(2) Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

 

§ 5.6 Beredskapsplan for korps

 

(1) Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

 

 

§ 7. Uenigheter og tvister

 

(1) Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges gjeldende NMF organ.

 

§ 8. Oppløsning og utmelding av NMF

 

(1) Vedtak om oppløsning av korpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter, og vedtaket krever minst 2/3 flertall.

 

(2) I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt korps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av korps.

 

(3) Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til NMF dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 2 år.

 

(4) Korps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMF sine verdier.

 

§ 9. Vedtektsendringer

 

(1) Endringer i disse vedtektene kan kun fattes på årsmøte og må være vedtatt med minst 2/3 flertall.

 

(2) Forslag til endinger i vedtekter må bekjentgjøres for medlemmene 3 dager før årsmøtet.

 

§ 10. Æresmedlem

 

(1) Æresmedlem utnevnes av styret med 2/3 flertall.

 

(2) Æresmedlem kan bli den som har nedlagt et betydelig arbeid for eller i korpset. Forslag må være skriftlig begrunnet og stiles til styret.

 

(3) Æresmedlem har rettigheter som et korpsmedlem.

 

(4) Æresmedlem betaler ikke kontingent.

 

§ 11. Støttemedlem

 

(1) Støttemedlem har ikke stemmerett ved årsmøtet.

 

(2) Støttemedlem meldes ikke inn i NMF.

 

 Disse vedtektene erstatter tidligere vedtekter og trer i kraft fra og med 15.03.2018.

 


VEDTEKTER FOR SANDBAKKEN  SKOLEKORPS

§ 1 ORGANISJON

Sandbakken skolekorps stiftet i 1961 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund(NMF) med tilhørighet NMF Østfold.

Musikkorpset følger følgende aldersbestemmelser:

c) Musikantene skal møte på øvelser, konserter, og andre oppdrag til avtalt tid.

I tilfelle fravær skal korpsleder varsles i god tid på forhånd.

Musikantene må ha minst 75 % frammøte på øvelser, konserter og andre oppdrag for å få tildelt medaljer eller andre utmerkelser

Samme forutsetninger gjelder for deltagelse i arrangementer, seminarer, turer etc. som f. eks sommermusikkskolen. Styret har fullmakt til å gi dispensasjon.

a) En kan være musikant i skolekorpset til 31.juli det året en fyller 19.år

b) Musikanter i skolekorpset kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1.august det året de fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

c) Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av kretsstyret

 

§ 2 FORMÅL

Sandbakken skolekorps skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.

 

§ 3 MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan taes opp som medlemmer i musikkorpset styre.

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.

Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem av NMF.

3.2 Forutsetning for medlemsskap.

a) Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF, og kretsens vedtekter, reglementer og lovlige vedtak.

b) Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsskapopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre.  Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering..

 

G-nøkkel utdeles ved oppnådd aldersgrense, eller minimum 11 års medlemskap i Sandbakken skolekorps.

8 års medalje utdeles ved 8 års medlemskap i Sandbakken skolekorps.

Kretsens medaljer utdeles i forhold til antall års medlemskap i NMF.

d) Møteplikt på tildelte dugnadsjobber. Hvis ikke betales full pris på arrangementer, seminarer, turer etc. som f. eks sommermusikkskolen. Styret har fullmakt til å gi dispensasjon.

e) Instrumenter/uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonmisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.

f) Foreldre/foresatte kvitterer for lån av instrumentet.

g Medvirkning i andre musikkorps eller bruk av korpsets eiendeler må godkjennes av styret.

h) Medlemskontingenten må være betalt for å oppnå medlemskap.

 

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

a) Musikkorpsåret følger kalenderåret.. 

b) Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent med forfall 1.november og 1.mars. Betalingsfrist 1 mnd.

Andre betalingsforpliktelser skal betales til fastsatt tid.

c)Musikkorpset skal innen 1.oktober hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema.

d) Skolekorpset skal betale kontingent til NMF innen 1.februar. Kontingenten regnes etter korpsets medlemstall 31.desember.

Betalingsforpliktelser må være oppfylt for å delta på arrangementer, seminarer, turer etc. som f. eks sommermusikkskolen. Styret har fullmakt til å gi dispensasjon.

           

3.4 Utmeldinger.

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til styret.

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

 

3.5 Suspensasjon og eksklusjon.

a) Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.

b) Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

c) I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjoner.

d) Musikkorpset suspensasjon og ekslusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

 

§ 4 ÅRSMØTET.

4.1 Status

Årsmøtet er Sandbakken skolekorps høyeste myndighet.

 4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet.

a) Ordinært årsmøte avholdes i løpet av februar måned.

b) Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.

c) Innkallingen sendes ut minimum 3 uker før ordinært og 1 uke før ekstraordinært årsmøte.

d) Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret ihende senest 1 uke før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

 

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer.

a) På årsmøtet deltar musikkorpset medlemmer og gjester invitert av styret.

b) Følgende har tale, forslag og stemmerett:

* Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale, forslag og stemmerett.

* Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

c) Følgende har tale og forslagsrett:

* Medlemmer som ikke er fylt 12 år.

d) Følgende har talerett:

* Representant fra NMF

Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

e) Gyldig vedtak krever absolutt flertall, mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom annet ikke er bestemt i vedtektene.

 

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1) Åpning

2) Godkjenning av innkalling

3) Godkjenning av dagsorden

4) Valg av møteleder

5) Valg av møtesekretær

6) Valg av protokollunderskrivere

7) Utdeling av utmerkelser

8) Godkjenning av årsmelding

9) Godkjenning av regnskap

10) Saker fremmet av styre og medlemmer

11) Fastsettelse av planer, budsjett og kontigent

12) Valg

Til å lede korpsets drift velges et styre på minimum 4 personer. I tillegg kommer to tillitsvalgte fra musikantene. Styret velges blant foreldre/foresatte som har barn i korpset, eller andre som er medlemmer eller korpsmedlemmer som er over 15 år.

 

Årsmøtet velger:

a) STYRET:

Leder                                       1 år

Kasserer                                   2 år

Note og Materialforvalter          2 år

Styremedlem                            2 år         

                 

Det bør velges slik at det halve antall velges hvert år.

a) Ved stemmelikhet har korpsets leder dobbeltstemme.

b) Valgkomite

Minimum 3 personer, derav 1 fra styret og 1 foreldrerepresentant.

Styrerepresentanten er leder av valgkomiteen

c) Det velges underkomiteer etter behov.

d) De som velges må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap og sagt seg villig til å motta verv.

e) Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

 

§ 5 STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av administrativleder og minst 3 styremedlemmer. I tillegg kommer 2 tillitsvalgte fra utøverne.

5.2 Fullmakter 

a) Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak som årsmøtet har fattet.

b) Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

c) Styret kan revidere og utforme regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere musikkorpset ansvar og aktiviteter

d) Styreleder og/eller kasserer tegner korpset.

5.3 Innkalling til styremøter og beslutninger

a) Styret innkaller når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.

b) Utøvernes tillitsvalgt møter som fullverdig styremedlem.

c)Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.

d) Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes til styrets medlemmer.

 

5.4 Årsavslutning.

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet revideres av revisor valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar.

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

 

§ 7 UENIGHET / TVISTER

Uenigheter/ tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundstyret som ankeinstans.

§ 8 OPPLØSING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

a) Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.

b) I tilfelle korpset skulle oppløses eller på annen måte nedlegges, skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Østfold. Eiendelene oppbevares av NMF Østfold.. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.

c)Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF Østfold dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 10 år.

d) Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to

Påfølgende årsmøter med minst en måned mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

Utmelding må skje skriftlig og sendes NMF senest 15.november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1.januar neste år. Ved utmeldinger tapes all rett til NMF`s ytelser, tilbud og verdier.

 

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

 

Ikrafttredelse 

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 15.mars 2018.